SHA-4P, SHA-8P, SHA-12P, SHA-18P, SHA-24P,SHA-36P
Hộp Phân Phối Nguồn Điện Bằng Nhựa Chống Nước Suntree Ip65
Hộp phân phối điện (Suntree) (cái)

Tủ điện 4 đường
Tủ điện 8 đường
Tủ điện 9 đường
Tủ điện 12 đường
Tủ điện 18 đường

Tủ điện 36 đường